Regulamin

 1.  Postanowienia wstępne i podstawowe pojęcia.
  1. Postanowienia wstępne.
   1. Każdy, kto przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu zobowiązując się
    do jego przestrzegania.
   2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
    o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   3. Niniejszy serwis zwany dalej Serwisem jest stroną internetową oferującą usługi
    w zakresie:
    • Budowy i udostępniania stron WWW
    • sprzedaży domen
    • udostępniania skrzynki pocztowej
    • utrzymania stron WWW – hosting
    • utrzymania serwerów DNS
   4. Serwis prowadzi usługi za pośrednictwem sieci Internet.
   5. Administratorem Serwisu zwanym dalej APPIDO i jego właścicielem oraz stroną umowy zawieranej przez Serwis jest: Agendo Sp. z o.o., Grunwaldzka 19, 35-068 Rzeszów, NIP: 5170365186, REGON: 181079751
   6. Kontakt z APPIDO możliwy jest - pod numerem infolinii: +48 (12) 200 25 22 (koszt połączenia za minutę według stawki operatora) lub korzystając z adresu poczty elektronicznej: pomoc@appido.pl
   7. APPIDO zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Serwisu nie ma wpływu na wykonanie usług uprzednio przyjętych do realizacji.
   8. Opłaty za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu naliczane są zgodnie z obowiązującym Cennikiem dostępnym na stronie internetowej Serwisu.
   9. APPIDO zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie, bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkownika. Zmiana Cennika w trakcie realizacji zamówionej wcześniej Usługi nie ma wpływu na jej cenę.
   10. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
   11. Rejestracja – wprowadzenie przez Użytkownika swoich danych do Serwisu w celu założenia Konta.
   12. Użytkownik zawiera Umowę z APPIDO przez zaakceptowanie regulaminu
    i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług do czego wymagane jest zarejestrowanie w Serwisie oraz wypełnienie znajdującego się na stronie internetowej formularza.
  2. Podstawowe pojęcia.
   1. Regulamin - REGULAMIN SERWISU USŁUG APPIDO.PL wraz z załącznikami.
   2. Administrator – osoba wskazana w pkt. 1 e).
   3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług zamówionych poprzez Serwis.
   4. Strony - APPIDO oraz Użytkownik.
   5. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Stronami, której treść określa Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
   6. Zamówienie - zlecenie przez Użytkownika wykonania usługi za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej.
   7. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
   8. Przedsiębiorca – w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
   10. Cennik Usług - zestawienie aktualnych opłat za usługi dostępne za pośrednictwem serwisu określające wysokości opłat, okresów rozliczeniowych i czasu trwania umowy, dostępny w Serwisie
   11. Rejestracja – wprowadzenie przez Użytkownika swoich danych do Serwisu w celu założenia Konta.
   12. Konto - panel administracyjny udostępniony przez Usługodawcę za pośrednictwem którego Użytkownik może składać Zamówienia na Usługi i zarządzać już zamówionymi usługami. Dostęp do Konta możliwy jest po wpisaniu poprawnego loginu lub adresu e-mail i Hasła.
   13. Urządzenia - komputery oraz urządzenia telekomunikacyjne umożliwiające realizację przesyłu danych oraz dostępu do Internetu, które APPIDO wykorzystuje w celu świadczenia usług.
   14. Usługi - usługi jakie są świadczone za wynagrodzeniem przez APPIDO, w zakresie:
    • Budowy i udostępniania stron WWW
    • sprzedaży domen
    • udostępniania skrzynki pocztowej
    • utrzymania stron WWW – hosting
    • utrzymania serwerów DNS
   15. Zawieszenie świadczenia usług - czasowe wstrzymanie dostępu do Serwisu oraz pozbawienie możliwości przesyłania danych do Serwisu oraz dostępu do zamówionych Usług.
   16. Oprogramowanie – wszelkie programy komputerowe w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), wraz z załączoną do niego dokumentacją i innymi materiałami udostępniane przez APPIDO w ramach świadczonych usług, niezależnie od sposobu i źródła ich instalacji na urządzeniach Użytkownika.
   17. Strona WWW - dokument HTML udostępniony przez Użytkownika w Internecie przez serwer WWW .
   18. Limit parametru Usługi Hostingu – określona przez Usługodawcę i zawarta w specyfikacji określonej Usługi ilość danych jakie mogą zostać wysłane do i z serwera - mierzona
    w bitach na sekundę.
   19. Pomoc techniczna - udzielanie Użytkownikowi pomocy technicznej w związku z Oprogramowaniem oraz Usługami.
   20. Opłata Abonamentowa - opłata za stale świadczone przez APPIDO usługi, uiszczana za ustalony okres rozliczeniowy
   21. Domena - unikalny adres internetowy, składający się z ciągu znaków alfanumerycznych tworzących nazwę oraz rozszerzenie domeny, będący przedmiotem rejestracji. Przestrzeń dyskowa - ilość miejsca (mierzona w MB) przeznaczona na dane Użytkownika (np. Strona WWW, wiadomości e-mail, bazy danych, pliki audio itd.), które są umieszczane w pamięci Urządzeń oraz dostępne za pośrednictwem należącego do APPIDO serwera.
   22. Materiały – wszelkie treści m.in. dane, reklamy, dokumenty, wiadomości e-mail, obrazy, zdjęcia, filmy i.t.p. jakie są udostępniane, przechowywane i przesyłane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług.
   23. Organizacje prowadzące rejestr domen - podmioty pierwotnie umocowane
    do administrowania oraz zarządzania domenami oraz przypisanymi do nich nazwami domen;
 2. Zasady świadczenia usług.
  1. Rejestracja i złożenie zamówienia.
   1. W celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi oferowanej przez APPIDO Użytkownik winien dokonać rejestracji w serwisie.
   2. Użytkownik rejestruje swoje konto podając jako login adres poczty e-mail oraz podając hasło. Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w tym przynajmniej jedną cyfrę, jedną dużą literę oraz jedną małą literę.
   3. Następnie Użytkownik otrzyma potwierdzenie założenia konta na swój adres poczty e-mail.
   4. Po potwierdzeniu założenia konta Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika.
   5. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik za pośrednictwem formularza zamówienia może składać zamówienia na usługi.
   6. Złożenie zamówienia wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
    • imię i nazwisko,
    • numer PESEL lub NIP,
    • adres siedziby lub adres zamieszkania,
    • adres poczty elektronicznej,
    • numer telefonu lub faksu,
    • informacji czy składa zamówienie jako Konsument czy jako Przedsiębiorca.
   7. Po złożeniu zamówienia system podlicza koszty zamówionych usług.
   8. Po zaakceptowaniu wyliczonych kosztów zamówionej usługi Użytkownik potwierdza złożone zamówienie oraz potwierdza akceptację niniejszego regulaminu tym samym zawierając Umowę.
   9. APPIDO rozpocznie świadczenie zamówionych przez Użytkownika Usług w terminie 1 godzin od uiszczenia opłaty (zgodnie z Cennikiem Usług) lub jeśli świadczenie usługi wymaga dłuższego czasu - czas ten zostanie podany na wycenie którą Użytkownik otrzyma na swój adres poczty e-mail.
  2. Oprogramowanie
   1. Jeżeli tak wynika ze specyfikacji do zamówionej przez Użytkownika usługi, w cenie zamówionej usługi APPIDO udziela Użytkownikowi niewyłącznej oraz nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania koniecznego do prawidłowego korzystania przez Użytkownika z zamówionych w Serwisie Usług, Użytkownik otrzymuje ww. Oprogramowanie wraz z usługą, jako jej integralny element.
   2. W celu prawidłowego i efektywnego korzystania u udzielonego Oprogramowania Użytkownik winien uwzględniać warunki techniczne przewidziane przez APPIDO, opisane w rozdziale III niniejszego regulaminu.
   3. Właścicielem majątkowych praw autorskich do Oprogramowania jest APPIDO. Zwielokrotnienie kodu lub tłumaczenie jego formy w rozumieniu Ustawy Prawo Autorskie jest możliwe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do osiągnięcia współdziałania ww. Oprogramowania z innymi programami pod warunkiem realizacji przesłanek, o których mowa w treści Ustawy Prawo Autorskie. Zasady, na jakich zostało oparte Oprogramowanie oraz jego modyfikacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa APPIDO
    w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
   4. Oprogramowanie może być wykorzystywane przez Użytkownika tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy oraz w zakresie określonym przez niniejszy regulamin.
   5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jego kopii oraz udzielania sublicencji osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody APPIDO. Zabronione jest wytwarzanie przez Użytkownika lub osoby trzecie egzemplarzy Oprogramowania jakąkolwiek techniką oraz publiczne jego wyświetlanie. Powyższe nie dotyczy sporządzania kopii zapasowych oraz wykorzystywania ww. oprogramowania (zgodnie z Regulaminem) w ramach Strony WWW.
   6. APPIDO zastrzega sobie możliwość wyłączania poszczególnych funkcji, aplikacji, skryptów i programów, o ile nie niweczy to celu umowy. APPIDO w ramach możliwości technicznych udostępni Użytkownika alternatywne rozwiązania techniczne, np. aktualizacje lub zaktualizowane wersje. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zablokowania usługi, z której Użytkownik już korzysta.
   7. W razie zmiany funkcji, aplikacji, skryptów i programów zgodnie z punktem 2 f) niniejszego Regulaminu APPIDO zawiadomi Użytkownika o takich zmianach tak szybko jak będzie to możliwe.
   8. W trakcie przeprowadzania aktualizacji Użytkownik zobowiązany będzie współdziałać z APPIDO oraz uwzględniać warunki techniczne wskazane przez APPIDO opisane w rozdziale III niniejszego regulaminu.
  3. Płatności
   1. Użytkownik zobowiązuje się do opłaty za usługę za cały okres, na jaki umowa została zawarta.
   2. W zależności od rodzaju zamówionej usługi płatność uiszczana jest:
    • jednorazowo wg. stawek z Cennika,
    • jednorazowo, a następnie corocznie z góry za przedłużenie usługi wg. stawek
     abonamentu z Cennika aktualnego na dzień przedłużenia,
    • przy umowie zawieranej na czas określony minimum 2 lat - miesięcznie z góry wg. stawek abonamentu z Cennika aktualnego na dzień zawarcia umowy.
   3. W sytuacji, gdy umowa zawierana jest na okres dłuższy niż okres rozliczeniowy, przekraczające 7 dni opóźnienie w dokonaniu zapłaty za kolejny okres rozliczeniowy powoduje zawieszenie świadczenia usług.
   4. Ponowna aktywacja Usługi następuje automatycznie po uiszczeniu zaległych płatności za usługi. W razie braku automatycznego uruchomienia usługi pomimo uiszczenia przez Użytkownika zaległych płatności winien on telefonicznie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail skierować do APPIDO wniosek o ponowną aktywację usługi.
   5. Koszty związane z realizacją płatności - w tym bezpośrednio związanych z koniecznością ich dochodzenia przez APPIDO - ponosi Użytkownik.
   6. Zapłata zostaje dokonana przez Użytkownika na podstawie faktury VAT lub faktury Pro-forma.
   7. Zapłata winna zostać zrealizowana na rachunek bankowy APPIDO wskazany w treści faktury VAT lub faktury Pro-forma.
   8. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania kwoty na rachunku bankowym APPIDO.
   9. Jeżeli po uiszczeniu przez Użytkownika należnych opłat i po otrzymaniu przez niego faktury VAT okaże się, że spełnienie przez APPIDO któregokolwiek ze świadczeń zamówionych przez Użytkownika nie jest możliwe, APPIDO wystawi Użytkownika korektę faktury VAT i dokona zwrotu opłaty za niewykonane świadczenia
  4. Budowa stron WWW.
   1. APPIDO oferuje:
    • gotowe szablony stron WWW wraz ze zintegrowanym systemem zarządzania
    • szablony indywidualne - projektowane wg. indywidualnych ustaleń
     z Usługobiorcą
   2. Oferowane przez APPIDO szablony są integralną częścią systemu APPIDO i nie mogą działać bez tego Oprogramowania.
   3. Odstąpienie od umowy w zakresie udostępniania Oprogramowania wiąże się z utratą szablonu strony WWW.
   4. Zintegrowany system zarządzania stroną WWW udostępniany jest Użytkownikowi w ramach licencji na zasadach określonych w rozdziale II pkt. 2 niniejszego regulaminu.
   5. Oferowane przez APPIDO szablony są zintegrowane z serwerami APPIDO i w ramach oferowanej usługi mogą działać jedynie w ramach usługi hostingu oferowanej przez APPIDO.
   6. Po upływie min. 2 lat trwania umowy Użytkownik ma możliwość wykupienia strony WWW za cenę wg. Cennika wraz z licencją na przeniesienie strony WWW na inny hosting.
   7. Wykupienie licencji na korzystanie z gotowego szablonu lub szablonu indywidualnego strony WWW nie oznacza nabycia majątkowych praw autorskich do szablonu.
   8. W razie zamówienia szablonu indywidualnego, APPIDO zobowiązuje się
    do nieudostępnienia go podmiotom trzecim.
   9. W razie zamówienia szablonu indywidualnego Strony w formie aneksu do zamówienia ustalają indywidualne warunki realizacji zamówienia.
   10. Po zamówieniu oraz opłaceniu usługi budowy strony WWW system generuje dla Użytkownika unikalny klucz licencyjny do usługi który widnieje na Koncie Użytkownika.
  5. Sprzedaż domen.
   1. Usługa związana z Rejestracją domeny zostaje przez APPIDO wykonana w momencie ostatecznego przekazania domeny do dyspozycji Użytkownika po otrzymaniu przez APPIDO zapłaty za Usługę.
   2. Wynagrodzenie za usługi sprzedaży i utrzymania domen opłacane jest w formie abonamentu zgodnie z Cennikiem.
   3. W ramach umowy o świadczenie Usługi rejestracji i utrzymania domeny i jej nazwy APPIDO działając na rzecz Użytkownika, zawiera na własny rachunek umowę
    z odpowiednią Organizacją prowadzącą rejestr, na rejestrację i utrzymanie domeny,
    a następnie za opłatę abonamentową wg. stawek z Cennika udostępnia ją Użytkownika oraz prowadzi obsługę administracyjną zarejestrowanej domeny.
   4. APPIDO nie jest podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru domen w związku z czym nie ma wpływu na przyznawanie nazw domen. Rejestracja domeny odbywa się zgodnie z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez organizacje prowadzące rejestry tych domen.
   5. Domena rejestrowana jest w organizacji OVH SAS 2 rue Kellermann 59100 Roubaix, Francja, która jest akredytowanym rejestratorem dla domen internetowych,
    w szczególności z rozszerzeniem .pl oraz świadczy usługi rejestracji i utrzymania domen, w szczególności o formule "nazwadomeny.pl".
   6. APPIDO informuje, że rejestracja domeny wybranej przez Użytkownika może okazać się niemożliwa, w razie gdy:
    • domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
    • w stosunku do domeny prowadzone jest już postępowanie rejestracyjne wszczęte wcześniej przez innego Użytkownika,
    • Użytkownik poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane konieczne
     do dokonania rejestracji domeny, w tym dane wymagane przez Rejestratora,
    • nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a Użytkownik nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
    • do nazwy domeny rości sobie prawa osoba trzecia, która prawa te wiarygodnie wykazała,
    • rejestracja domeny jest niemożliwa z innych niezależnych od Organizatora przyczyn.
   7. APPIDO informuje, że niepewnym jest czy dana nazwa domeny lub domena najwyższego poziomu (TLD) zostanie zarejestrowana w rejestrze domen.
   8. APPIDO informuje, że niepewnym jest czy dana domena TLD będzie ogólnodostępna, ani że znajdzie się w ofercie.
   9. APPIDO informuje, że dana domena TLD może być objęta specjalnymi warunkami rejestracji lub ograniczeniami, które w tym momencie nie są znane, a zatem niepewnym jest czy Użytkownik będzie w stanie spełnić te warunki, a zatem APPIDO może zostać niedopuszczone do zarejestrowania nazwy domeny na rzecz Użytkownika z powodu określonych powyższych warunków lub ograniczeń. W razie zaistnienia takiej sytuacji Użytkownik ma prawo odstąpienia o umowy i nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.
   10. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że wybrana przez niego Nazwa domeny nie narusza:
    • autorskich praw majątkowych lub
    • autorskich praw osobistych,
    • praw własności przemysłowej,
    • jakichkolwiek innych praw przysługujących osobom trzecim
    • postanowień niniejszego Regulaminu.
   11. Użytkownik zobowiązuje się, iż w razie wszczęcia jakiegokolwiek postępowania,
    w szczególności sądowego, administracyjnego lub przed sądem polubownym dotyczącego Nazwy domeny, a także jakimkolwiek razie zapadnięcia orzeczenia sądu, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu polubownego dotyczącego Nazwy Domeny niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od dnia uzyskania stosownej informacji zawiadomi o tym fakcie APPIDO
   12. W przypadku utraty prawa do używania Nazwy Domeny Użytkownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni poinformuje APPIDO o nazwie i innych danych podmiotu, który ww. prawo uzyskał.
   13. APPIDO jest uprawnione zawiesić wykonywanie Umowy, wypowiedzieć ją oraz usunąć
    z zasobów Urządzeń Materiały Użytkownika w razie uzyskania wiarygodnej informacji, że używając Nazwy Domeny Użytkownik dopuścił się:
    • naruszenia praw autorskich oraz praw pokrewnych, które przysługują osobom trzecim lub
    • innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i
    • ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub naruszenia dobrego imienia APPIDO.
   14. Wszelkie spory pomiędzy Usługobiorcą, a podmiotem trzecim w związku z nazwą domeny rozstrzygane są bez udziału APPIDO.
   15. W razie poniesienia przez APPIDO szkody, spowodowanej używaniem przez Użytkownika nazwy naruszającej prawa osób trzecich Użytkownik ponosi względem APPIDO odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
   16. APPIDO nie odpowiada za:
    • braku dostępności danej nazwy domeny,
    • naruszenia przez Użytkownika - poprzez jej używanie - praw osób trzecich,
    • opłaty i koszty jakie są związane z Usługą rejestracji i obsługi domeny oraz jej nazwy,
    • za działania Użytkownika niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo - rozwojową z siedzibą w Warszawie (NASK).
    • za działania Użytkownika niezgodne z warunkami rejestracji domen wskazanymi przez organizacje prowadzące rejestry tych domen.
   17. APPIDO, podmioty z nim współpracujące oraz licencjobiorcy są uprawnieni
    do zamieszczania własnych Materiałów w ramach Strony WWW (w tym stron typu „błąd 404”) oraz Nazwy Domeny:
   18. Użytkownik akceptuje, że w związku z transferem domeny z przyczyn bezpieczeństwa stosowana jest blokada transferu (transferlock.) Użytkownik ma jednak możliwość wyrażenia zgody na transfer domeny na zapytanie osoby trzeciej poprzez usunięcie transferlock. Użytkownik akceptuje, że w przypadku niektórych domen najwyższego poziomu ceny za odnowienie rejestracji jednej nazwy domeny na kolejne okresy obowiązywania umowy mogą się różnić się od opłaty za przedłużenie innej nazwy domeny w obrębie tej samej lub innej domeny najwyższego poziomu (TLDs).
  6. Udostępnianie skrzynki pocztowej.
   1. W zakresie usługi udostępniania skrzynki pocztowej limit jej pojemności określony jest
    w specyfikacji zamówionej przez Użytkownika oferty.
   2. Użytkownik jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie stanu skrzynki pocztowej,
    a także regularne usuwanie wiadomości e-mail w celu realizacji postanowień ust. a) powyżej.
   3. W przypadku przekroczenia pojemności skrzynki pocztowej, o której mowa w ust. a) APPIDO uprawniona jest do cofnięcia wszystkich nadesłanych do Użytkownika wiadomości e-mail do ich nadawców.
   4. W ramach udostępnionej skrzynki pocztowej zabronione są: wysyłanie przez Użytkownika poczty masowej rozumianej jako seryjna wysyłka listów e-mail, transmisja z wirusami komputerowymi, transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy, np. mass mailing oraz inne uciążliwe postępowanie (np. phishing), skutkujące przeciążaniem sieci i Urządzeń, W razie wykrycia ww. dział APPIDO zablokuje ich źródło.
  7. Utrzymanie stron WWW – hosting.
   1. Świadcząc usługi Hostingu, APPIDO oddaje Użytkownikowi do dyspozycji określoną przestrzeń dyskową do wykorzystania w celu zapewnienia mu możliwości zapisywania, przechowywania i administrowania Materiałami na użytek prowadzonej strony WWW i za jej pośrednictwem przy użyciu Oprogramowania nabytego od APPIDO.
   2. Wynagrodzenie za usługi hostingowe opłacane jest w formie abonamentu zgodnie
    z Cennikiem.
   3. Limit transferu Usługi Hostingu określony jest w specyfikacji zamówionej przez Użytkownika oferty.
    • Użytkownik jest odpowiedzialny za bieżące monitorowanie Limitu transferu Usługi Hostingu.
   4. Użytkownik jest zobowiązany do sporządzenia we własnym zakresie kopii zapasowej Materiałów.
   5. APPIDO sporządza kopie zapasowe stron WWW Użytkowników i zamieszczonych na nich Materiałów, w razie gdy utrata strony WWW lub zamieszczonych na nich Materiałów nastąpi z niezawinionych przez APPIDO Użytkownik może je odzyskać za opłatę wg. cennika.
   6. APPIDO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty przechowywanych przez Użytkownika Materiałów, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn stanowiących następstwo okoliczności, za których powstanie APPIDO odpowiedzialności nie ponosi.
   7. APPIDO nie gwarantuje, że ten sam adres IP zostanie przypisany na cały okres trwania umowy.
   8. APPIDO zapewnia Pomoc techniczną związaną ze Stroną Internetową jedynie w takim zakresie, w jakim wynika to z treści Regulaminu.
  8. Utrzymanie serwerów DNS.
   1. W ramach usługi hostingu oraz utrzymania strony WWW, APPIDO świadczy usługę utrzymania serwerów DNS.
   2. APPIDO zastrzega sobie prawo wycofania, zawieszenia lub przerwania świadczenia usługi utrzymania serwerów DNS w każdym czasie również w trakcie trwania umowy.
   3. APPIDO poinformuje Użytkownika o planie wycofania, zawieszenia lub przerwania świadczenia usługi utrzymania serwerów DNS, z 14 dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia Użytkownika przejścia na inny serwer DNS
 3. Ogólne warunki techniczne konieczne do korzystania z serwisu.
  1. Aby korzystać z usług oferowanych przez Serwis, konieczne jest zainstalowanie:
   1. przeglądarki internetowej o funkcjonalności co najmniej Microsoft Internet Explorer wersja 9.0 lub Mozilla Firefox wersja 3.6.,
   2. posiadanie poczty internetowej (e-mail) a także oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej zdolnego do obsługi protokołów SMTP, POP3, IMAP.
  2. Korzystanie z Serwisu i składanie zamówień za jego pośrednictwem możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  3. W razie awarii działania Serwisu (awaria serwera, łącz internetowych) APPIDO usunie usterki w ciągu 48 godzin od ich wykrycia.
  4. W przypadku wystąpienia możliwości przeciążenia Urządzeń APPIDO w wyniku niewłaściwego wykorzystywania przez Użytkownika zasobów Serwisu, APPIDO jest uprawnione zawiesić konto Użytkownika do czasu wykluczenia ww. możliwości lub zaprzestania niewłaściwego wykorzystywania.
  5. Pomoc techniczna:
   1. Pomoc techniczna świadczona jest drogą elektroniczną po zalogowaniu się na Konto.
   2. W celu uzyskania pomocy technicznej Użytkownik dodaje tzw. ticket, a obsługa APPIDO w terminie do 7 dni roboczych odpowiada na zadane pytanie.
   3. Obsługa APPPIDO ma prawo zamknąć ticket w razie gdy zawiera treści obraźliwe lub treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
    o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 4. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy i reklamacje.
  1. Odstąpienie od umowy.
   1. Po wykonaniu w całości Usługi przez APPIDO konsument nie ma możliwości odstąpić od umowy.
   2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość poprzez wysłanie podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres APPIDO lub przesyłając skan podpisanego oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail biuro@appido.pl
   3. Wzór odstąpienia od umowy dostępny jest pod adresem: www.appido.pl/odstapienie-od-umowy/.
   4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, którego użył Użytkownik.
   5. Jeżeli Użytkownik wykonał prawo odstąpienia od umowy po rozpoczęciu świadczenia usługi przez APPIDO Użytkownik ma obowiązek zapłaty za Usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy.
   6. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym momencie, aż do jej całkowitego wykonania pod warunkiem zapłaty za Usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy wg. stawki z Cennika za każdy dzień świadczenia usług oraz zapłaty kary umownej w wysokości 650 PLN Netto.
  2. Wypowiedzenie umowy.
   1. W wypadkach enumeratywnie wskazanych w niniejszym regulaminie APPIDO jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownika nie przysługuje prawo do zwrotu wynagrodzenia.
   2. APPIDO może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik nie dokona należnej zapłaty zaliczki bądź ceny, mimo otrzymania wezwania do zapłaty
    z wyznaczonym dodatkowym terminem płatności.
   3. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie APPIDO Użytkownik ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w proporcjonalnej wysokości do czasu faktycznego wykonywania przez Strony danej Umowy.
   4. Z dniem rozwiązania Umowy Użytkownik zostaje pozbawiony upoważnienia dostępu
    do Konta oraz Materiałów (w tym wiadomości e-mail, baz danych oraz innych plików informacji, które są usuwane). W takim przypadku APPIDO nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Użytkownika w przypadku utraty ww. danych.
   5. W celu zapewnienia sprawnej deaktywacji świadczenia oraz przeniesienia usług do innego dostawcy (provider) APPIDO zastrzega, że ostateczna deaktywacja konta Użytkownika może nastąpić po upływie 14-dniowego okresu deaktywacji.
  3. Reklamacje.
   1. W przypadku zastrzeżeń co do terminu lub prawidłowości wykonania Usług, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.
   2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje w trakcie świadczenia usługi przez APPIDO albo
    w terminie 1 miesiąca od jej wykonania. Reklamacje składane po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.
   3. Użytkownik składa reklamację w formie pisemnej na adres APPIDO lub na adres e-mail reklamacje@appido.pl.
   4. Reklamacja Usług powinna zawierać konkretne zarzuty w stosunku do terminowości lub prawidłowości wykonania usług.
   5. Reklamacja w sprawie Usługi zostanie rozpatrzona przez APPIDO w terminie 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji.
   6. W razie sporu co do wykonania usługi strony mogą korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przed właściwymi inspektoratami Inspekcji Handlowej. Więcej informacji Użytkownik będący Konsumentem może znaleźć na stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 5. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika.
  1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta).
  2. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz za podjęte na ich podstawie decyzje, spoczywa wyłącznie na Użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
  4. W przypadku stwierdzenia przez APPIDO, że Użytkownik przechowuje lub udostępnia -
   z wykorzystaniem Urządzeń Materiały, o których mowa w treści pkt. 3 powyżej, APPIDO jest uprawnione do usunięcia ww. Materiałów bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
  5. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie treści publikowane na swojej stronie WWW.
  6. Użytkownik zobowiązany jest - w ramach Strony WWW - do stosowania odpowiednich środków zabezpieczeń technicznych w celu uniemożliwienia małoletnim dostępu do treści, które mogą mieć na małoletnich szkodliwy wpływ.
  7. Użytkownik jest zobowiązany informować APPIDO niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach danych podanych przy zawarciu Umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dokonania zmiany.
  8. Użytkownik jest zobowiązany do informowania APPIDO o wszelkich zmianach w zakresie pierwszego lub drugiego adresu DNS lub nazw serwerów, z których korzysta Użytkownik.
  9. Użytkownik zobowiązuje się:
   1. dołożyć należytej staranności w celu zabezpieczenia poufności uzyskanego w toku Rejestracji Hasła, oraz Konta, a także nie udostępniać ich osobom trzecim,
   2. niezwłocznie poinformować APPIDO o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie jego Hasła lub Konta przez osobę trzecią.
  10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa udostępnienia Hasła oraz Konta osobom trzecim.
  11. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika za pośrednictwem Urządzeń Materiałów oraz jakiekolwiek inne treści zawierających szkodliwe oprogramowanie, które może spowodować trudności (np. ograniczenie prędkości systemów operacyjnych) w funkcjonowaniu oprogramowania i sprzętu komputerowego lub powstanie awarii.
  12. Bez uprzedniej zgody APPIDO lub innego Użytkownika zabronione jest uzyskiwane przez Użytkownika dostępu do Urządzeń, serwisu internetowego APPIDO oraz Stron internetowych pozostałych Użytkowników,
  13. Zabronione jest wykorzystywanie Usług w celu wyrządzenia szkody podmiotom trzecim lub w celu popełnienia przestepstwa
  14. W razie gdy za pośrednictwem Strony WWW Użytkownik zbiera dane osobowe ma on obowiązek we własnym zakresie zarejestrować bazę danych osobowych w GIODO.
  15. W razie gdyby Użytkownik stosował pliki cookies ma obowiązek umieścić na Stronie Internetowej politykę cookies.
 6. Odpowiedzialność APPIDO.
  1. APPIDO ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek Siły wyższej, winy Użytkownika lub nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. Wobec Użytkowników, którzy nie są Konsumentami, odpowiedzialność APPIDO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług ogranicza się do odpowiedzialności za szkody rzeczywiście poniesione i w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty wynagrodzenia zapłaconego przez Użytkownika z tytułu wykonania usługi w ciągu poprzednich 12 miesięcy.
  3. APPIDO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   • podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niepełnych danych
   • braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
   • odmowy wykonania danej operacji przez organizację prowadzącą rejestr domen,
   • działania sił wyższych,
   • nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej Usługi lub awarii sprzętu Użytkownika,
   • wykorzystania udostępnionych Użytkownika informacji autoryzujących przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim),
   • naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika,
  4. APPIDO nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niepowodzenie w rejestracji domeny z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
  5. APPIDO nie ponosi odpowiedzialności za zablokowanie lub usunięcie domeny przez Organizację prowadzącą rejestr z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 7. Prawa autorskie.
  1. Zarówno układ treści zawarty w Serwisie jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne (komentarze, artykuły, felietony), zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez prawo autorskie. Użytkownik zobowiązany jest 
  2. Korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w celu innym niż do użytku osobistego, a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części, odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego i może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony Administratora
   i na warunkach określonych przez niego.
  3. Użytkownik zamieszczając Materiały w Serwisie lub na prowadzonej (przy użyciu Usług świadczonych przez Serwis) przez siebie stronie WWW, oświadcza, że przedmiotowe Materiały są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawa do wykorzystania wizerunku, do tego, aby Materiały mogły być przez niego udostępniane i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich oraz oświadcza, że treść i forma Materiałów nie narusza obowiązujących przepisów prawa.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku uzyskania przez APPIDO wiarygodnej informacji, że używana przez niego nazwa domeny lub zawarte w ramach Strony WWW treści naruszają autorskie prawa majątkowe lub dobra osobiste osób trzecich lub ich zamieszczenie stanowi naruszenie jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich, APPIDO jest uprawnione do:
   1. samodzielnego usunięcia ww. treści ze Strony WWW lub
   2. uniemożliwienia publicznego dostępu do ww. strony lub
   3. natychmiastowego wypowiedzenia Umowy.
  5. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec APPIDO w związku
   z ww. naruszeniami, Użytkownik zobowiązuje się pokryć poniesioną w związku z tym przez APPIDO szkodę.
 8. Ochrona Danych osobowych – polityka prywatności.
  1. APPIDO zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i prowadzenia działalności usługowej i reklamowej zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.)
  2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikch i ich zachowaniu
   w następujący sposób:
   1. dane osobowe Użytkowników zbierane są dobrowolnie ich podanie jest konieczne
    do dokonania rejestracji w Serwisie oraz skorzystania z oferowanych usług.
   2. Serwis realizuje również funkcję pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie. Polityka plików cookies dostępna jest w Serwisie http://www.appido.pl/polityka-cookies/
   3. poprzez gromadzenie logo serwera WWW w tym logo dotyczących logowań Użytkowników oraz logów serwerowych zapytań.
  3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są z zachowaniem odpowiednich wymogów określonych Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 ze zm.), w bazie danych, której administratorem jest Administrator, który dba
   o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych, zapewnia również wszystkim Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ww. ustawy.
  4. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych osobowych
   z bazy. Wgląd, poprawa oraz usunięcie danych możliwe są po zalogowaniu do Konta Użytkownika. Na wniosek Użytkownika poprawa lub usunięcie danych zostanie dokonana przez Administratora za pośrednictwem panelu administracyjnego systemu.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą Użytkownika, chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. W zakresie koniecznym do realizacji zamówienia, dane osobowe Użytkowników, wprowadzone przez nich do Serwisu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi w tym podwykonawcom APPIDO.
  7. Wysłanie przez Użytkownika listu elektronicznego (e-mail) na którykolwiek adres e-mail podany w Serwisie w celu uzyskania newslettera, jest równoznaczne z udzieleniem APPIDO zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz na przesyłanie przekazów marketingowych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (DZ.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), w celach związanych wyłącznie z zakresem działania Serwisu, określonych w niniejszym regulaminie.
  8. Otrzymując dostęp do Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet bądź telefonię nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na zniekształcenie, utratę bądź ingerencję osób trzecich.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. Prawem właściwym dla sporów wynikających ze stosunków umownych powstałych przy użyciu Serwisu jest prawo polskie.
  2. Wszelkie ewentualne spory dotyczące Umowy i z nią związane rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę APPIDO na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. APPIDO zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane w Serwisie i wchodzą w życie z dniem publikacji.
  4. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznacznie świadczą o akceptacji nowej treści Regulaminu.
  5. O ile nie uzgodniono wyraźnie inaczej w niniejszej Umowie, żadna ze Stron nie może dokonywać przeniesienia praw lub obowiązków z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Cenniku stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie zmiany postanowień Regulaminu i ustalenie indywidualnych warunków zawarcia umowy wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody obu Stron.